Hall of Fame

Луу эзэмшигчдээ алдаршуулах “Алдрын танхим”

Golden Dragons

goliin hee
dragon-image

Golden Dragon

?

Эзэмшигч

...

Dragons

goliin hee
dragon-image

Dragon

?

Эзэмшигч

...

Тэд манай маркетийн цэвэр ашгаас хувь хүртэх ирээдүйн хувьцаа эзэмшигчид билээ.